Kurtki z haftem2017-12-30T20:23:39+00:00

Kurtki z haftem

Kurtki z haftem to nie­za­stą­piony ele­ment gar­de­roby dam­skiej i męskiej. Kurtki wystę­pują w wer­sji jesien­nej, wio­sen­nej, let­niej oraz zimo­wej. Wystę­pują w roz­mia­rówce dam­skiej, męskiej i dzie­cię­cej. Kurtki reklamowe można zdo­bić zarówno haftem jak i sito­dru­kiem. Wystę­pują w wielu atrak­cyj­nych faso­nach i kolo­rach i będą słu­żyły klien­tom oraz pra­cow­ni­kom przez kilka sezo­nów. W naszej ofer­cie posia­damy rów­nież wiele modeli kur­tek prze­zna­czo­nych do upra­wia­nia spor­tów dru­ży­no­wych, rowe­ro­wych, bie­ga­nia itp. Kurtka z haftem to dobra inwe­sty­cja.

Co powinieneś wiedzieć?

Tu opisujemy wszystkie technologie zdobienia stosowane przez Ocean Polska.

Nie wiesz jaką technikę znakowania wybrać?