Polar to rodzaj dzia­niny wyko­na­nej z two­rzyw sztucz­nych. Dzia­nina ta cha­rak­te­ry­zuje się hydro­fo­bo­wo­ścią i dobrą izo­la­cją cieplną, ma dużo lep­sze wła­ści­wo­ści ter­mo­izo­la­cyjne niż wełna. W zależ­no­ści od zasto­so­wa­nia, polary reklamowe róż­nią się gra­ma­turą.

Tytuł

Go to Top