Polary reklamowe z haftem

Wysokiej jakości bluzy polarowe znanych marek są starannie dobrane do Twoich potrzeb. Polary reklamowe przy­sto­so­wane są do zmien­nych warun­ków atmos­fe­rycz­nych i są jedną z naj­po­pu­lar­niej­szych czę­ści gar­de­roby wierzch­niej. W ofer­cie posia­damy mikropolary 200 g oraz grub­sze polary 300 i 380 g. Bluzy reklamowe zdobimy dowolnymi haftami.

Polar to rodzaj dzia­niny wyko­na­nej z two­rzyw sztucz­nych. Dzia­nina ta cha­rak­te­ry­zuje się hydro­fo­bo­wo­ścią i dobrą izo­la­cją cieplną, ma dużo lep­sze wła­ści­wo­ści ter­mo­izo­la­cyjne niż wełna. Polar cha­rak­te­ry­zuje się zna­ko­mitą izo­la­cją cieplną, zapew­nia swo­bodę ruchów. Obec­nie pro­du­ko­wa­nych jest wiele rodza­jów pola­rów w zależ­no­ści od zasto­so­wa­nia, róż­nią się gra­ma­turą.

Polary firmowe wystę­pują w modelu dam­skim, męskim i dzie­cię­cym, mogą być w cało­ści roz­pi­nane lub z krót­kim zam­kiem. W naszej ofer­cie można znaleźć polarowe bluzy reklamowe zarówno jed­no­ko­lo­rowe, jak i modele z kon­tra­sto­wymi wstaw­kami i dodat­kami w sze­ro­kiej gamie kolo­ry­stycz­nej.

Haft na polarze to jedna z najlepszych form drobienia tego typu odzieży. Haft jest trwały, odporny na zmienne warunki atmosferyczne, a przede wszystkim długo zachowuje swe walory estetyczne.

Prześlij nam swoją grafikę a my zrobimy resztę!

ZAUFALI NAM