Warunki współpracy

Warunki współpracy: Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej na wyznaczonym formularzu zamówienia z podaniem nazwy Zamawiającego, numeru NIP-u, dokładnego adresu, numerów telefonu, adresu e-mail, nazwisk osób zajmujących się zleceniem ze strony Zamawiającego oraz pieczęcią firmową i czytelnym podpisem osoby zamawiającej.

Podpisanie warunków współpracy lub formularza zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Dostawcy do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

Składając zamówienie po raz pierwszy Zamawiający zobowiązany jest przesłać aktualny wyciąg z Rejestru Handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego lub Wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej, NIP oraz Regon.

Jeżeli Zamawiający zalega z płatnościami za wcześniejsze zamówienie, Dostawca rezerwuje sobie prawo do nie przyjęcia kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności.

Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością Dostawcy do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.

Podpisane i odesłane zamówienie nie może być anulowane chyba, że w porozumieniu i za zgodą osoby reprezentującej firmę Dostawcy.

Nowi klienci zobowiązani są do przedpłaty za trzy pierwsze zamówienia. Po realizacji tych płatności klient może ubiegać się o ustalenie przedłużonego terminu płatności.

Zamawiający, aby otrzymać przedłużony termin płatności musi posiadać historię trzech uregulowanych w terminie faktur. Wartość każdej z faktur musi przekraczać 10 000 złotych netto.

W przypadku dostarczania towaru w kilku partiach, Zamawiający pokrywa koszty transportu każdej partii oraz każdorazowo otrzymuje fakturę na dostarczony towar.

W przypadku wycofania się z zamówionego towaru Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie poniesione koszty, które poniósł Dostawca do dnia rezygnacji z zamówienia.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych, Zamawiający nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania płatności lub części płatności za zakupiony towar. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.

Dostawca ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienie tylko i wyłącznie do wysokości jego wartości.

W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności Dostawca ma prawo naliczania odsetek za zwłokę oraz obciążenia płatnika kosztami upomnień.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u dostawców.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyką towaru w katalogu a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.

Dostawca ma prawo do dokonania zmian w ilości sztuk zamówionych w poszczególnych rozmiarach odzieży. Zmiany te nie mogą przekroczyć 5% zamówionej ilości towaru.

Odzież bez haftu czy nadruku jest pakowana zbiorczo. Każdy karton zawiera opis ilości i rozmiarów zawartej w nim odzieży. Każdy inny sposób pakowania wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Na zlecenie Zamawiającego towar może być wysłany za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na koszt zamawiającego. W przypadku wystąpienia opóźnienia z przyczyn od Dostawcy niezależnych, Zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

Zamawiający przyjmując towar od firmy przewozowej jest zobowiązany – w przypadku gdy kartony są naruszone lub towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu – do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez pocztę czy firmę kurierską.

Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem przez Dział Realizacji Zamówień Dostawcy. Informacje o występujących brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do Dostawcy w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. Zamawiający ponosi wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie do 14 dni od jej pisemnego zgłoszenia.

Towar reklamowany jest przyjmowany tylko i wyłącznie w niezmienionej formie, tzn. w takiej jaką posiadał opuszczając Dostawcę. Towar nie może nosić śladów żadnych przeróbek, czy też użytkowania. Nie może także posiadać żadnych dodatkowych wykończeń w postaci nadruków, haftów lub innych oznaczeń.

Towar przetworzony w jakikolwiek sposób nie podlega reklamacji i jego zwrot nie jest akceptowany. Dostawca nie uznaje odstępstw od tej reguły.

Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe czy ilościowe przenosi się na Zamawiającego. Sprawdzenie towaru przed przekazaniem go kolejnemu odbiorcy należy do obowiązków Zamawiającego.

Zwrot nieuszkodzonego towaru odbywa się zawsze na koszt zamawiającego. Opłata manipulacyjna za zwrot towaru lub rezygnację z zamówienia to 25% wartości towaru. Towar po przetworzeniu nie podlega reklamacji.

Złożone zamówienie podlega akceptacji osoby reprezentującej firmę Dostawcy i może zostać odrzucone jeśli jest niezgodne z wewnętrznymi zasadami handlowymi Dostawcy.

Jakiekolwiek zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.

Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.

W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Składając zamówienie w firmie PPHU OCEAN Zamawiający przyjmuje wszystkie powyższe ustalenia.

O nas

Kim jesteśmy

Co powinieneś o nas wiedzieć

O nas

Dlaczego my?

Co wyróżnia naszą firmę na rynku

Dlaczego właśnie nas warto wybrać?

Dlaczego my?

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zadzwoń, napisz, przyjedź!